نمونه سوالات HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست ) فنی و حرفه ای

# تعداد سوال گزیینه ها
نمونه سوالات سری 1 25 سوال
نمونه سوالات سری 2 25 سوال
نمونه سوالات سری 3 25 سوال
نمونه سوالات سری 4 25 سوال
نمونه سوالات سری 5 25 سوال
نمونه سوالات سری 6 25 سوال
نمونه سوالات سری 7 25 سوال
نمونه سوالات سری 8 25 سوال
نمونه سوالات سری 9 25 سوال
نمونه سوالات سری 10 25 سوال