نمونه سوالات شبه قالی ( فرشینه ) فنی و حرفه ای

# تعداد سوال گزیینه ها
نمونه سوالات سری 1 30 سوال
نمونه سوالات سری 2 30 سوال
نمونه آزمون شماره 3 30 سوال
نمونه سوالات سری 4 30 سوال