نمونه سوالات رایانه کار حسابدار مالی فنی و حرفه ای

# تعداد سوال گزیینه ها
نمونه سوالات سری 1 30 سوال
نمونه سوالات سری 3 30 سوال
نمونه سوالات سری 2 30 سوال